Winkelmand

🏆 Stihl beste hersteldienst 2023 & 2024

Privacyverklaring Paus Agroservice

In deze privacyverklaring worden de volgende definities gebruikt:

 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG).

Toelichting op het reglement

Paus Agroservice mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken.

De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft Paus Agroservice de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Paus Agroservice worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Paus Agroservice vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Paus Agroservice in dit reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Paus Agroservice om uw toestemming moet vragen.

De persoonsgegevens die Paus Agroservice gebruikt en het doel van het gebruik

Paus Agroservice verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Paus Agroservice of via het contactformulier contact met ons opneemt. Paus Agroservice verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Paus Agroservice sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Paus Agroservice verstrekt niet zonder meer persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Paus Agroservice-organisatie. Uitzonderingen:

 • wanneer dit verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om deze gegevens te verstrekken;
 • voor de registratie van een domeinnaam en/of SSL Certificaat; hierbij moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de registrerende instantie. Voorbeelden van zo’n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): SIDN (voor .nl-domeinnamen), EURid (voor .eu-domeinnamen) maar ook de hosting provider zelf. Via een opdrachtbevestiging wordt aan klanten hiervoor toestemming gevraagd. andere gevallen waarbij het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Paus Agroservice met u heeft gesloten;
 • Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Paus Agroservice verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet.

Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement.

uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Paus Agroservice worden ingezien, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Paus Agroservice beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Paus Agroservice heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Paus Agroservice hanteert een termijn van vijf jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Paus Agroservice zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het contactformulier op onze website, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Paus Agroservice gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Paus Agroservice, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Cookies: Paus Agroservice maakt op zijn website direct gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.

Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per e-mail aan ons aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Paus Agroservice.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met opnemen met Paus Agroservice en probeert Paus Agroservice er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Paus Agroservice ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Paus Agroservice.

Privacyreglement Paus Agroservice versie september 2020